Królowa niebios (cz. 2)

Jeremiasz podał trzy elementy towarzyszące kultowi królowej niebios: palenie kadzidła, wylewanie ofiar z płynów i przygotowywanie placków (zob. część pierwszą tego artykułu). Trzeci z tych elementów jest ważną wskazówką do identyfikacji tajemniczej królowej niebios. Otóż hebrajskia nazwa tych wypieków kawwanim, to słowo zapożyczone z języka akadyjskiego: kamanu. Z kolei kamanu oznaczało rozmaite ciastka/bułeczki słodzone miodem albo figami, składane w ofierze między innymi mezopotamskiej bogini Isztar. Ponadto, w odnalezionych tekstach akkadyjskich, Isztar jest nazywana „Królową Nieba”, „Królową Nieba…
Czytaj całość

Królowa niebios (cz. 1)

Około 2600 lat temu prorok Jeremiasz stał w bramie Świątyni, zbudowanej przez króla Salomona, w Jerozolimie i wołał: (Jr 7:2–11) 2 (…) Słuchajcie słowa PANA, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddać PANU pokłon. 3 Tak mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie swoje drogi i czyny, a sprawię, że będziecie mieszkać w tym miejscu. 4 Nie pokładajcie swojej nadziei w słowach kłamliwych, mówiąc: Świątynia PANA, Świątynia PANA, to jest Świątynia PANA! (…) 9…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 5)

(Ap 14:6–7) 6 I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną [gr. euangelion ajonion], aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom; 7 Mówiącego donośnym głosem: Bójcie [gr. fobethete] się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.W 14 rozdziale Księgi Objawienia św. Jana (czyli Apokalipsy) natrafiamy na anioła, który głosi ewangelię całkiem odmienną od tej, którą…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 4)

„Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; został pogrzebany; zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” — to jest ewangelia łaski Bożej, to jest dobra nowina, którą głoszą chrześcijanie po całym świecie od prawie dwóch tysięcy lat. Ale tak, jak większość ludzi w nią nie uwierzyło przez te dwa tysiąclecia, tak też większość nie wierzy w nią i dziś. Dlaczego tak się dzieje? Bo wielu uważa taką ewangelię za głupoty albo coś oburzającego. Paweł w Pierwszym Liście…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 3)

W liście do Galacjan Paweł napisał, że Pismo wcześniej ogłosiło Abrahamowi ewangelię. Czyżby patriarsze Abrahamowi zostało objawione, że Mesjasz umrze za grzechy ludzi, że zostanie pogrzebany i zmartwychwstanie trzeciego dnia? A może chodziło o jakąś inną dobrą nowinę? (o znaczeniu słowa „ewangelia” czytaj tutaj).Otóż Paweł wyjaśnia, że nowina ta brzmiała „W tobie będą błogosławione wszystkie narody”:(Ga 3:8) A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło ewangelię [gr. proeuangelisato] Abrahamowi: W tobie będą…
Czytaj całość