Na początku… (cz. 3)

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Kiedy otwierasz Biblię, masz przed sobą książkę, która zaczyna się od prostego i krótkiego stwierdzenia: Bóg stworzył wszystko co nas otacza. Zgadzasz się, że tak było, czy uważasz że to tylko mit z zamierzchłych czasów ludzkości, zmyślona legenda?

Jeśli nie masz nic wspólnego z chrześcijaństwem i uważasz, że to jakaś „religijna bajka”, zajrzyj, proszę, do pierwszej części tego artykułu (tutaj). Jeśli natomiast utrzymujesz, że jesteś chrześcijaninem, ale twierdzisz, że w zasadzie pierwszy wiersz w Biblii nie jest prawdą, bo kiedyś ludzie wierzyli, że Bóg stworzył świat w sześć dni, bo nie byli wykształceni, nie znali fizyki, astronomii, ani biologii, ani… nie rozumieli praw rządzących przyrodą, nie doszli jeszcze do modelu wielkiego wybuchu ani teorii ewolucji — mam dla Ciebie złe wieści. Po pierwsze, czynisz z Boga kłamcę, a po drugie możesz swoją Biblię (jeśli masz jakąś) wyrzucić, bo i tak nie wierzysz w to, co jest w niej napisane. Uważasz, że przesadziłem? Nie mam prawa tak twierdzić? Poczułeś się urażony?

Weź do ręki Biblię (albo poszukaj w internecie, tekst Biblii jest za darmo na wielu stronach) i sprawdź sam. W całej Biblii, od Księgi Rodzaju po Apokalipsę, znajdziesz wersety jasno mówiące, że Bóg stworzył świat i człowieka.

Zacznij od Księgi Rodzaju (pominąłem celowo pierwsze dwa rozdziały mówiące o stworzeniu — skoro uznajesz je za mit, to nie będą dobrym argumentem):

(Rdz 2:4) Takie dzieje stworzenia niebios i ziemi w dniu, w którym PAN Bóg uczynił ziemię i niebiosa;

(Rdz 5:1) To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga.

Ale to są opisy, które przypisują Bogu stworzenie — możesz argumentować — tego Bóg nie mówi o sobie. Ok, to zobacz co jest w kolejnym rozdziale:

(Rdz 6:7) I PAN powiedział: Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem.

Dalej się nie zgadzasz? To wykreśl ten werset ze swojej Biblii, śmiało! Przecież stworzenie świata w taki sposób jaki podaje Biblia to legenda. Bóg nie wiedział co mówi?

Otwórz teraz Księgę Wyjścia. W samym „środku” Dziesięciu Przykazań jest napisane:

(Wj 20:11) PAN bowiem przez sześć dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a siódmego dnia odpoczął. (…)

Proszę bardzo, ten fragment też wykreśl ze swojej Biblii. Świat przecież powstał dzięki ewolucji. A może już wcześniej wykreśliłeś jakieś przykazanie? Skoro tak, to jeszcze jedno wyrzucone zdanie nie zrobi różnicy, prawda? Ale tu jest jeszcze poważniejsza sprawa: wiesz kto zapisał na tablicach kamiennych słowa Boga skierowane do Izraela na górze Synaj? Mojżesz? To zobacz:

(Pwt 5:22) Te słowa wypowiedział PAN do całego waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem. I nic nie dodał. Potem napisał je na dwóch tablicach kamiennych i dał mi je.

(Pwt 9:10) Wtedy PAN dał mi dwie kamienne tablice zapisane palcem Boga, na których były wszystkie te słowa, które PAN powiedział wam na górze spośród ognia, w dniu waszego zgromadzenia.

(Pwt 10:14) 1 W tym czasie PAN powiedział do mnie: Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne podobne do pierwszych i wstąp do mnie na górę; (…) 2 A napiszę na tych tablicach słowa, które były na pierwszych tablicach, które rozbiłeś; (…) 4 I PAN napisał na tych tablicach takie pismo jak poprzednio, dziesięć przykazań, które PAN wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. I dał mi je PAN.

Jak widzisz, nie możesz uważać się za chrześcijanina i jednocześnie nie wierzyć w fakt stworzenia świata przez Boga, gdyż w ten sposób nazywasz Boga kłamcą.

Ale zobaczmy jeszcze kolejne fragmenty:

(2 Krl 19:15) I Ezechiasz modlił się przed PANEM, mówiąc: PANIE, Boże Izraela, który zasiadasz pomiędzy cherubinami, ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię.

(Ne 9:6) Ty, ty jedynie jesteś PANEM. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co w nich jest, ty też utrzymujesz to wszystko; a wojska niebios oddają tobie pokłon.

Czyżby oni nie wiedzieli co mówią? To tylko taka przenośnia literacka? A wypowiedź samego Boga z zakończenia Księgi Hioba to również tylko poezja?

(Hi 38:1–11) 1 Potem PAN odpowiedział Hiobowi spośród wichru: (…) 4 Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz wiedzę. 5 Kto określił jej rozmiary? Czy wiesz? Kto rozciągnął nad nią sznur? 6 Na czym są oparte jej podstawy? Kto położył jej kamień węgielny; 7 Gdy gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy synowie Boży? 8 Kto zamknął bramą morze, gdy się wyrywało jakby wychodzące z łona? 9 Gdy chmurę uczyniłem jego szatą, a ciemność jego pieluszkami; 10 Gdy ustanowiłem o nim swój dekret i poustawiałem rygle i bramy; 11 I powiedziałem: Dotąd dojdziesz, a nie dalej; tu położysz swe nadęte fale.

Teraz kilka wersetów z Księgi Psalmów:

(Ps 33:6) Słowem PANA zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy.

(Ps 90:2) Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem.

(Ps 115:15) Błogosławieni jesteście przez PANA, który stworzył niebo i ziemię.

(Ps 121:2) Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię.

(Ps 124:8) Nasza pomoc jest w imieniu PANA, który stworzył niebo i ziemię.

(Ps 134:3) Niech cię błogosławi z Syjonu PAN, który stworzył niebo i ziemię.

(Ps 146:5–6) 5 Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu; 6 Który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; (…)

Mało? To może prorocy:

(Iz 40:26) Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie: Kto stworzył te rzeczy? Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, tak że ani jedna z nich nie zginie?

(Iz 42:5) Tak mówi Bóg, PAN, który stworzył niebiosa i je rozpostarł; który rozszerzył ziemię i to, co się z niej rodzi; który daje tchnienie ludziom mieszkającym na niej i ducha tym, co po niej chodzą.

(Iz 45:12) Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej człowieka. To ja — moje ręce rozciągnęły niebiosa i całemu ich zastępowi rozkazuję.

(Jr 32:17) Ach, Panie BOŻE! Oto uczyniłeś niebo i ziemię swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem i nie ma dla ciebie rzeczy zbyt trudnej.

(Jr 51:15) On uczynił ziemię swoją mocą, utwierdził świat swoją mądrością i rozpostarł niebiosa swoją roztropnością.

(Jon 1:9) Odpowiedział im: Jestem Hebrajczykiem i boję się PANA, Boga nieba, który stworzył morze i ziemię.

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” — prawda czy mit? A może nie ma sensu się tym zajmować? Może wystarczą nam cztery „ewangelie” w Nowym Testamencie i nauka Jezusa?

(J 5:46–47) 46 Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. 47 Jeśli jednak nie wierzycie jego pismom, jakże uwierzycie moim słowom?

Zastanów się nad tym, co powiedział Jezus, to ważne. Jeśli nie wierzysz w to, co jest napisane w pierwszych pięciu księgach Biblii, które spisał Mojżesz, będziesz miał poważne trudności, żeby uwierzyć i w to, co powiedział osobiście Pan Jezus Chrystus.

Czytaj dalej. Czy kiedy pierwsi chrześcijanie się modlili, nie wiedzieli co mówią o Bogu, byli w błędzie przypisując mu akt stworzenia?

(Dz 4:24) A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest;

A Szczepan?

(Dz 7:49–50) 49 Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku? 50 Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka?

A co o stworzeniu mówił Paweł?

(Dz 14:15) (…) Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje.

(Dz 17:24) Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką.

(Rz 1:19–25) 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. 21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 22 Podając się za mądrych, zgłupieli; 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. 24 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. 25 Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

(Kol 1:16) Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

Może wreszcie Jan, który otrzymał specjalne objawienie, zapisał coś innego?

(Ap 4:11) Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone.

(Ap 10:6–7) 6 I przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie; 7 Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom.

(Ap 14:6–7) 6 I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom; 7 Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.

Myślę, że nie ma tu już nic więcej do dodania. Biblia mówi sama za siebie.

  • Ilustracja pochodzi z: The Illuminated Bible, containing the Old and New Testaments, translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised . . . embellished with sixteen hundred historical engravings by J. A. Adams, more than fourteen hundred of which of which are from original designs by J. G. Chapman. New-York, Harper & Brothers, Publishers, 82 Cliff-Street, 1846.
  • Wszystkie cytaty pochodzą z tzw. Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (2017). Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem. Toruń: Fundacja Wrota Nadziei.
  • Ewentualne odstępstwa od opublikowanego w UBG tekstu są niezamierzone i są jedynie wynikiem pomyłek podczas kopiowania lub redakcji tekstu w wersji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *