Ewangelia, czyli… (cz. 5)

(Ap 14:6–7) 6 I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną [gr. euangelion ajonion], aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom; 7 Mówiącego donośnym głosem: Bójcie [gr. fobethete] się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.W 14 rozdziale Księgi Objawienia św. Jana (czyli Apokalipsy) natrafiamy na anioła, który głosi ewangelię całkiem odmienną od tej, którą…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 4)

„Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; został pogrzebany; zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” — to jest ewangelia łaski Bożej, to jest dobra nowina, którą głoszą chrześcijanie po całym świecie od prawie dwóch tysięcy lat. Ale tak, jak większość ludzi w nią nie uwierzyło przez te dwa tysiąclecia, tak też większość nie wierzy w nią i dziś. Dlaczego tak się dzieje? Bo wielu uważa taką ewangelię za głupoty albo coś oburzającego. Paweł w Pierwszym Liście…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 3)

W liście do Galacjan Paweł napisał, że Pismo wcześniej ogłosiło Abrahamowi ewangelię. Czyżby patriarsze Abrahamowi zostało objawione, że Mesjasz umrze za grzechy ludzi, że zostanie pogrzebany i zmartwychwstanie trzeciego dnia? A może chodziło o jakąś inną dobrą nowinę? (o znaczeniu słowa „ewangelia” czytaj tutaj).Otóż Paweł wyjaśnia, że nowina ta brzmiała „W tobie będą błogosławione wszystkie narody”:(Ga 3:8) A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło ewangelię [gr. proeuangelisato] Abrahamowi: W tobie będą…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 2)

Prawie od dwóch tysięcy lat chrześcijanie głoszą na świecie ewangelię, czyli dobrą nowinę o tym, że:„Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;został pogrzebany;zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”.Dlaczego jest ona dobra, pisałem w pierwszej części tego artykułu (tutaj). Paweł nazywał tę nowinę: „ewangelia łaski Bożej” (Dz 20:24), „ewangelia Boga” (Rz 1:1), „ewangelia jego Syna” (Rz 1:9), „ewangelia Chrystusa” (Rz 1:16), „ewangelia waszego zbawienia (Ef 1:13), „ewangelia pokoju” (Ef 6:15) oraz „moja ewangelia” (Rz 2:16).Polskie słowo ewangelia…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 1)

Gdyby ktoś Cię zapytał czy słyszałeś kiedykolwiek słowo „ewangelia”, zapewne odpowiedziałbyś, że tak. A gdyby zapytał Cię co to jest ewangelia, co byś odpowiedział?— „wczesnochrześcijański utwór opisujący życie i działalność Jezusa Chrystusa” lub— „nauka Jezusa Chrystusa”, a może— „część mszy świętej, w czasie której odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii”, ewentualnie— „fragment jednej z czterech Ewangelii odczytywany zwykle podczas mszy świętej”, czy też— „każda z czterech ksiąg biblijnych — świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana —…
Czytaj całość