Skróty nazw ksiąg biblijnych w języku polskim i angielskim
Skrót polski Pełna(e) nazwa(y) księgi Skrót angielski
STARY TESTAMENT
Rdz Księga Rodzaju
Pierwsza Księga Mojżesza
Gen
Wj Księga Wyjścia
Druga Księga Mojżesza
Exod (Ex)
Kpł Księga Kapłańska
Trzecia Księga Mojżesza
Lev
Lb Księga Liczb
Czwarta Księga Mojżesza
Num
Pwt Księga Powtórzonego Prawa
Piąta Księga Mojżesza
Deut
Joz Księga Jozuego Josh
Sdz Księga Sędziów Judg
Rt Księga Rut Ruth
1 Sm 1 Księga Samuela 1 Sam
2 Sm 2 Księga Samuela 2 Sam
1 Krl 1 Księga Królewska 1 Kgs (1 Kings)
2 Krl 2 Księga Królewska 2 Kgs (2 Kings)
1 Krn 1 Księga Kronik 1 Chr (1 Chron)
2 Krn 2 Księga Kronik 2 Chr (2 Chron)
Ezd Księga Ezdrasza Ezra
Ne Księga Nehemiasza Neh
Est Księga Estery Esth (Est)
Hi Księga Hioba Job
Ps Księga Psalmów Ps
Prz Księga Przysłów
Księga Przypowieści (Salomona)
Prov
Koh Księga Koheleta
Księga Kaznodziei (Salomona)
Eccl (Eccles)
Pnp Pieśń nad Pieśniami Song
Iz Księga Izajasza Isa
Jr Księga Jeremiasza Jer
Lm Lamentacje Lam
Ez Księga Ezechiela Ezek
Dn Księga Daniela Dan
Oz Księga Ozeasza Hos
Jl Księga Joela Joel
Am Księga Amosa Amos
Ab Księga Abdiasza Obad
Jon Księga Jonasza Jonah
Mi Księga Micheasza Mic
Na Księga Nahuma Nah
Ha Księga Habakuka Hab
So Księga Sofoniasza Zeph
Ag Księga Aggeusza Hag
Za Księga Zachariasza Zech
Ml Księga Malachiasza Mal
NOWY TESTAMENT
Mt Ewangelia według św. Mateusza Matt
Mk Ewangelia według św. Marka Mark
Łk Ewangelia według św. Łukasza Luke
J Ewangelia według św. Jana John
Dz Dzieje Apostolskie Acts
Rz List do Rzymian Rom
1 Kor 1 List do Koryntian 1 Cor
2 Kor 2 List do Koryntian 2 Cor
Ga List do Galatów
List do Galacjan
Gal
Ef List do Efezjan Eph
Flp List do Filipian Phil
Kol List do Kolosan Col
1 Tes 1 List do Tesaloniczan 1 Thess
2 Tes 2 List do Tesaloniczan 2 Thess
1 Tm 1 List do Tymoteusza 1 Tim
2 Tm 2 List do Tymoteusza 2 Tim
Tt List do Tytusa Titus
Flm List do Filemona Phlm (Philem)
Hbr List do Hebrajczyków Heb
Jk List św. Jakuba Jas (James)
1 P 1 List św. Piotra 1 Pet
2 P 2 List św. Piotra 2 Pet
1 J 1 List św. Jana 1 John
2 J 2 List św. Jana 2 John
3 J 3 List św. Jana 3 John
Jud List św. Judy Jude
Ap Apokalipsa św. Jana
Objawienie św. Jana Apostoła
Rev
Skróty angielskie według: Collins, B. J. (2014). The SBL handbook of style (2nd ed.). Atlanta, Georgia: SBL Press. W nawiasach skróty najczęściej spotykane (jeśli są inne)
abbreviation example