Ewangelia, czyli… (cz. 4)

„Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; został pogrzebany; zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” — to jest ewangelia łaski Bożej, to jest dobra nowina, którą głoszą chrześcijanie po całym świecie od prawie dwóch tysięcy lat. Ale tak, jak większość ludzi w nią nie uwierzyło przez te dwa tysiąclecia, tak też większość nie wierzy w nią i dziś. Dlaczego tak się dzieje? Bo wielu uważa taką ewangelię za głupoty albo coś oburzającego. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian tłumaczył:

(1 Kor 1:18–29) 18 Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. 19 Bo jest napisane: Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę wniwecz. (…) 21 Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. 22 Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. 23 My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem; (…) 27 Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. (…) 29 Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało.

Z kolei zdecydowana większość ludzi uważających się za osoby pobożne/religijne nie chce zrozumieć, że prawdziwa ewangelia to dobra nowina o zbawieniu, które jest za darmo, na które nie można sobie w żaden sposób zapracować czy też zasłużyć. Całego dzieła dokonał już Chrystus, umierając na krzyżu za grzechy i zmartwychwstając. I nie chcą tego faktu przyjąć do wiadomości, pomimo jasnej wypowiedzi Piotra na zebraniu Apostołów i starszych w Jerozolimie (na którym był również Paweł), zapisanej przez Łukasza w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich:

(Dz 15:7–11) 7 A gdy był wielki spór o to, Piotr powstał i powiedział do nich: Mężowie bracia, wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa ewangelii i uwierzyli. 8 A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego, tak samo jak nam. 9 I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. 10 Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć? 11 Lecz wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak samo i oni.

Jeżeli uważasz, że powyższa wypowiedź Piotra dotyczyła tylko przestrzegania Prawa Mojżeszowego, to zobacz co napisał Paweł do Rzymian i do Efezjan (wyróżnienia w cytowanych wersetach moje):

(Rz 3:23–28) 23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; 24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. 25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; 26 Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. 27 Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. 28 Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.

(Ef 2:8–9) 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Przytoczone fragmenty nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do tego, że głoszona przez chrześcijan ewangelia, to dobra nowina o zbawieniu, które jest całkowicie za darmo, dla wszystkich, którzy uwierzą.

Zresztą już sam Paweł, pisząc w Liście do Rzymian, że nie wszyscy przyjęli dobrą nowinę, przywołał znamienne proroctwo Izajasza o cierpiącym za grzechy Mesjaszu, które rozpoczyna się słowami „Któż uwierzył naszemu głoszeniu”:

(Rz 10:16) Ale nie wszyscy byli posłuszni ewangelii [gr. euangelio]. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu?

(Iz 53:1–6) 1 Któż uwierzył naszemu głoszeniu, a komu jest objawione ramię PANA? 2 Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. (…) 3 Wzgardzony i odrzucony przez ludzi; mąż boleści i doświadczony cierpieniem. (…) 5 Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. 6 Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich.

Poza tym, Apostoła Pawła martwiła nie tylko niewiara wielu, ale też fakt, że ci, którzy już uwierzyli w ewangelię łaski Bożej, zaczęli dość szybko tolerować (i akceptować) jakąś inną ewangelię:

(2 Kor 11:3–4) 3 Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. 4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię [gr. euangelion heteron], której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.

Pawła niepokoiło także to, że już za jego życia pojawili się jacyś ludzie, którzy przekręcali ewangelię albo w ogóle głosili jakąś inną dobrą nowinę, próbując odwieść chrześcijan od prawdy i prostoty prawdziwej ewangelii:

(Ga 1:6–9) 6 Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii [gr. heteron euangelion]; 7 Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Zauważ też, szanowny czytelniku, jak ostra jest w tym miejscu wypowiedź Pawła: „Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty” — i powtórzył to dwa razy! Wniosek? Jeśli ktokolwiek głosi inną ewangelię od tej, którą głosił Paweł, i której treść (można by powiedzieć: „esencja”) została zapisana w 15 rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian — niech będzie przeklęty. Jeśli ktoś twierdzi, że głosi ewangelię Chrystusa, ale przekręca słowa zapisane przez Pawła, albo cokolwiek do nich dodaje, lub też odejmuje — niech będzie przeklęty. Jeżeli ktoś przyjdzie do Ciebie twierdząc, że głosi Ci ewangelię, sprawdź czy mówi prawdę. Sięgnij do Biblii i porównaj jego słowa ze Słowem Bożym, i nie daj się oszukać.

  • Ilustracja pochodzi z: The Illuminated Bible, containing the Old and New Testaments, translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised . . . embellished with sixteen hundred historical engravings by J. A. Adams, more than fourteen hundred of which of which are from original designs by J. G. Chapman. New-York, Harper & Brothers, Publishers, 82 Cliff-Street, 1846.
  • Wszystkie cytaty (chyba, że zaznaczono inaczej) pochodzą z tzw. Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (2017). Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem. Toruń: Fundacja Wrota Nadziei.
  • Ewentualne odstępstwa od opublikowanego w UBG tekstu są niezamierzone i są jedynie wynikiem pomyłek podczas kopiowania lub redakcji tekstu w wersji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *