Na początku… (cz. 2)

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” — rozdział 1, werset 1 Pierwszej Księgi Mojżeszowej zwanej Księgą Rodzaju — jest jedyną rozsądną wypowiedzią dotyczącą pochodzenia świata takiego, jaki znamy. Mało tego, to krótkie zdanie stoi w sprzeczności zarówno ze współczesnymi teoriami naukowymi dotyczącymi pojawienia się i ewolucji wszechświata (zob. część pierwszą artykułu), jak i z większością ważnych prądów filozoficznych i filozoficzno-religijnych. Nie można (uczciwie) utrzymywać, że twierdzenia Biblii są prawdziwe i równocześnie, że główne, podstawowe twierdzenia wielu filozofii są prawdziwe. Nie wierzysz? No to sprawdźmy.

Agnostycyzm — nie wiemy czy Bóg jest czy go nie ma, a człowiek z racji ograniczenia swojego umysłu nie jest w stanie się tego dowiedzieć. A w Biblii czytamy: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” — Bóg objawił się człowiekowi przez to, co stworzył.
Ateizm — mówiąc w skrócie: nie ma Boga. A dla autora pierwszego zdania w Biblii jest oczywiste, że Bóg jest. Nie poddaje on tego stwierdzenia ani dyskusji, ani jakimkolwiek wątpliwościom.
Dualizm — dwa równorzędnie istniejące od zawsze elementy, dobro i zło, będące ze sobą w konflikcie i równocześnie w harmonii, są podstawą świata. A z pierwszego zdania Biblii dowiadujemy się, że Bóg sam jeden stworzył świat.
Humanizm — ludzkość, a nie Bóg, jest w centrum wszechświata, przeznaczenie człowieka jest całkowicie tylko w jego rękach. A z Biblii wiemy, że w centrum jest Bóg.
Materializm — świat składa się tylko z rzeczy materialnych i nie istnieje nic więcej. A z Biblii jasno wynika, że na początku był Bóg, który stworzył świat materialny.
Naturalizm — istnieje tylko naturalny świat ograniczony prawami przyrody, rzeczywistość niematerialna nie istnieje w ogóle albo jest sprowadzalna do natury. A Biblia mówi, że jest Bóg i jest świat naturalny, który miał swój początek.
Panteizm — Bóg i świat to jedno (w bardzo dużym skrócie). A pierwszy werset Biblii informuje, że Bóg i świat to nie jest to samo.
Politeizm — jest wielu różnych bogów. A w Biblii czytamy, że jest jeden Bóg, który stworzył wszystko — „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”.

Wymieniłem, jak sądzę najważniejsze nurty myśli filozoficzno-religijnej, które obecnie mają największy wpływ na światopogląd współczesnego człowieka i zajmują znaczącą pozycję w edukacji, tak w szkołach podstawowych jak i na uniwersytetach. Problem w tym, że jeśli przyjmujesz za prawdziwe podstawy tych filozofii, twierdzenia i (daleko idące) wnioski z nich wynikające, to jednocześnie odrzucasz prawdziwość słów zapisanych w Biblii. Nie da się tego pogodzić. Musisz wybrać.

I jeszcze jedno. Już dwa tysiące lat temu Paweł ostrzegał chrześcijan mieszkających w Kolosach (miasto położone w południowo-zachodniej części obecnej Turcji, ok. 170 km na wschód od Efezu), żeby strzegli się filozofii i próżnej myśli ludzkiej, zbudowanej na błędnych podstawach:

(Kol 2:8) Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

(Col 2:8 KJV 1900) Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

Jedyny werset w Biblii, w którym pojawia się termin „filozofia” — mądrość ludzka — przestrzega, że jeżeli taką filozofię zaakceptujesz, to skutek tego Paweł porównuje do sytuacji, która często zdarza się podczas wojny: możesz zostać złupiony przez wroga i uprowadzony w niewolę (wskazuje na to użyte tutaj greckie słowo sylagogeo, które oznacza dosłownie ‘ograbić’ lub ‘uprowadzać do niewoli jako łup/jeńca’; w języku ang. spoil). Zastanów się nad tym.

  • Ilustracja pochodzi z: The Illuminated Bible, containing the Old and New Testaments, translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised . . . embellished with sixteen hundred historical engravings by J. A. Adams, more than fourteen hundred of which of which are from original designs by J. G. Chapman. New-York, Harper & Brothers, Publishers, 82 Cliff-Street, 1846.
  • Wszystkie cytaty (chyba, że zaznaczono inaczej) pochodzą z tzw. Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (2017). Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem. Toruń: Fundacja Wrota Nadziei.
  • Cytaty oznaczone (KJV 1900) pochodzą z The Holy Bible: King James Version. (2009). (Electronic Edition of the 1900 Authorized Version). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.
  • Ewentualne odstępstwa od opublikowanego w UBG i KJV tekstu są niezamierzone i są jedynie wynikiem pomyłek podczas kopiowania lub redakcji tekstu w wersji elektronicznej.
Do poczytania
  • Abramowiczówna, Z. (1965). Słownik grecko-polski. T. 4, Π-Ω. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Borchert, D. M. (2006). Encyclopedia of philosophy (2nd ed.). Detroit: Thomson Gale/Macmillan Reference USA.
  • Horowitz, M. C. (2005). New dictionary of the history of ideas. Detroit – New York: Charles Scribner’s Sons.
  • Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S., & McKenzie, R. (1996). A Greek-English lexicon. Oxford: Clarendon Press.
  • Louw, J. P., & Nida, E. A. (1996). Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains. New York: United Bible Societies.
  • Popowski, R. (1997). Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (wyd. 3). Warszawa: „Vocatio”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *